béc tưới israel

Béc tưới Israel

Béc tưới israel

béc tưới có độ đồng đều cao

béc tưới israel

lưu lượng từ trung bình 0 - 120 lit/h.

béc tưới israel