Tưới phun mưa

Tưới phun mưa

áp dụng cho những mô hình có diện tích trang trại lớn, qui mô lớn.

Tưới phun mưa

cần lưu lượng nước nhiều, áp suất lớn.

Tưới phun mưa

có nhiều nhược điểm: nước tưới tràn, dễ gây xói lở đất.