Thiết bị châm phân tự động venturi

Thiết bị châm phân tự động venturi

cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

thiết bị châm phân tự động venturi

áp dụng chủ yếu cho mô hình tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước.

thiết bị châm phân tự động venturi

chọn cỡ venturi phụ thuộc chủ yếu vào công suất máy bơm và mật độ cây trồng.