bộ điều khiển tưới

Bộ điều khiển tưới

Bộ điều khiển tưới

mục đích là để lập trình kế hoạch tưới cho các kênh khác nhau, lập trình thời gian tưới, kế hoạch tưới cho từng van, theo dõi và kiểm tra chế độ hoạt động cho từng van.

Bộ điều khiển tưới hunter

Liên kết được với các cảm biến và khởi động bơm