Phụ kiện ống 8mm

Phụ kiện ống 8mm

Chuyên dùng để nối dây nhỏ giọt 8mm cuốn quanh gốc bao gồm các phụ kiện: chữ tê 8mm, nối 8mm, co 8mm, nối 8mm ra ren ngoài 21mm.