Dây tưới nhỏ giọt Rivulis - Israel

Dây có độ bền cao, chuyên dùng trong trải luống.

Dây tưới nhỏ giọt israel T-Tape

Dây có nhiều độ dày, khoảng cách khác nhau.

Dây tưới nhỏ giọt israel T-Tape