Dây tưới nhỏ giọt

Dây tưới nhỏ giọt

Dùng để trải theo luống hoặc cuốn gốc cây.

Dây tưới nhỏ giọt

khoảng cách lỗ 22cm, dày 1mm

Dây tưới nhỏ giọt

xuất xứ từ DIG - Hoa Kỳ