Tưới cảnh quan

Tưới nông nghiệp vn bao gồm các hạng mục.

tưới cảnh quan

tính chuyên nghiệp cao

Tưới cảnh quan

tưới một số hạng mục chủ yếu: sân vườn, sân gol, cảnh quan 

tưới cảnh quan