Béc tưới Nelson (Mỹ)

Béc tưới nelson mỹ

độ đồng đều đạt 95%

Béc tưới nelson mỹ

áp suất thấp bán kính cao

Béc tưới nelson mỹ